Umpiring Committee

UMPIRING COMMITTEE


Victorian Director of Umpiring: Trevor Murphy

E-Mail: umpires@softballvic.org.au

d


d

VUC Technical: Leigh Evans

E-Mail: umpires@softballvic.org.au

d

d

d


VUC Assessments: Debbie Grove

E-Mail: umpires@softballvic.org.au

d

d

d


VUC Communications: Angela Broadbent

E-Mail: umpires@softballvic.org.au

d

d

d


VUC Operations: Kerry Franklin 

E-Mail: umpires@softballvic.org.au

d

d

d


VUC Training: Richard Dodds

E-Mail: umpires@softballvic.org.au